top of page

ONZE KRING

Door de jaren heen

Geschiedenis: Tekst
Afbeelding1_edited.jpg

Gemeentelijke bibliotheek

De stichtingsvergadering en de eerste maandelijkse ledenbijeenkomsten gingen door in een zaaltje boven de gemeentelijke bibliotheek aan de Heuvelstraat.

Geschiedenis: Afbeelding
Afbeelding2.png

School Delvauxstraat

Reeds op 18 september 1990 verhuisde de jonge kring naar een leegstaand klaslokaal (dat op dit ogenblik wel gebruikt werd als refter) in de school van de Delvauxstraat.

Hier gingen de maandelijkse ledenbijeenkomsten door tot wanneer in 1991 enkele lokalen op de bovenverdieping van de oostelijke vleugel van de St. Bernardusabdij door het gemeentebestuur ter beschikking werden gesteld.

Geschiedenis: Afbeelding
inhuldiging lokaal

Inhuldiging lokaal

Op 25 april 1992 werden de eerste lokalen plechtig ingehuldigd, in aanwezigheid van tal van prominenten waaronder de heer L.P. Suetens, voorzitter van het bestuurscomité van het fonds "Bouwkundig erfgoed" van de Koning Boudewijn Stichting, burgemeester Louis Van Tendeloo, Senator F. Van der Wilt, volksvertegenwoordiger Frans Cauwenberghs, het volledige schepencollege en verschillende afgevaardigden van organisaties en heemkringen uit de regio.


Voorzitter Maggi Oerlemans heette de aanwezigen hartelijk welkom en lichtte de kringwerking toe.

Albert Leroy, verantwoordelijke en stuwende kracht achter de werkploeg, schetste vervolgens hoe te werk werd gegaan om op een efficiënte en goedkope manier al deze werken tot een goed einde te brengen.

Vervolgens dankte en feliciteerde schepen van Cultuur Danny De Meyer de heemkundige kring voor de geleverde inspanningen en noemde het een schitterende bijdrage om het cultureel patrimonium  van Hemiksem te verrijken. 


Professor L.P. Suetens nam als laatste het woord en begon met te zeggen: "Voor U staat een gelukkig mens. Gelukkig om twee redenen: ten eerste, om wat de heemkundige kring Heymissen gerealiseerd heeft in een zeer korte tijd en ten tweede omdat het duidelijk is dat de Sint Bernardusabdij begint te herleven.


Hij eindigde zijn betoog met de woorden: "Ik geloof in de Sint Bernardusabdij en ik ben dankbaar dat ik vandaag dit moment heb mogen beleven en zal nu met genoegen het lint doorknippen. 

Vervolgens tekende hij het Gulden Boek.

Geschiedenis: Afbeelding

Museum

Bij het in gebruik nemen van de lokalen in de St. Bernardus abdij (eerste verdiep van de oostelijk vleugel) werd ook het museum ingericht, zuidwaarts achter de vergaderzaal.

Het was slechts een bescheiden begin met enkele thema's, opgesteld in verschillende door schotten afgebakende ruimten.


Standen over metaal- en houtbewerking, landbouwalaam, naaimachines, een woonkamer, een klaslokaaltje en een  cafeetje trokken vooral de aandacht van de vele bezoekers die in de loop van de dag (24 april 1992) de nieuwe lokalen van de heemkundige kring kwamen bezichtigen.

De interesse bij de bevolking was gewekt en vele voorwerpen werden binnengebracht, zodat amper een jaar na de officiële opening de beschikbare oppervlakte reeds te klein was en naar andere beschikbare ruimte werd uitgezien

Door toedoen van het gemeentebestuur werd het probleem vrij spoedig opgelost. Een tiental kamers aan de noordkant van de oostelijke vleugel, in het verlengde van onze reeds beschikbare lokalen, werden ons eveneens ter beschikking gesteld. Weer diende echter de in erbarmelijke staat verkerende lokalen opgekuist en ingericht.

Geschiedenis: Afbeelding
De grote verhuis

De grote verhuis

Na een zestal jaren verblijf in de oost vleugel, moesten we deze in 1998 ontruimen om de bouw van service flats voor bejaarden mogelijk te maken en werd ons een  nieuwe locatie in de noordelijke vleugel aangeboden.
Opnieuw werden weer totaal vervallen ruimten opgeruimd. Gelukkig verleende de gemeente een ruime toelage en konden de zwaarste bouwkundige taken aan een aannemer worden toevertrouwd. Na de voorbereidende werken, de opkuis, het schilderwerk en de vele kleinere herstellingen, uitgevoerd door eigen mensen, kon de grote verhuis beginnen.

Geschiedenis: Welkom

Het huidige museum

Bij de verhuis naar de noordelijke vleugel moest ook het museum overgebracht en volledig heringericht worden en al hadden we meer ruimte ter beschikking, vrij spoedig was de indeling gedaan en werden alle plaatsen ingenomen.

Een eerste zaal op het gelijkvloers omvat een stand met landbouw alaam, een bedrijf vaardige drukkerij, schoenmakerij, schrijnwerkerij, smidse en een prachtige voorstelling ener steenbakkerij met droogloodsen.

Naast deze zaal zijn vele voorwerpen per thema opgesteld: naaimachines, carbuurlantaarns, een keuken , een slaapkamer, een klaslokaaltje, een verzameling radio's enz. en in de laatste zaal een volledig ingericht cafeetje.

De collectie van het museum wordt stelselmatig uitgebreid met giften van personen en verenigingen : vlaggen van oud-strijders (2014), inrichting van het oud-cafeetje en toegang voor minder-mobielen met lift (2015), herinrichting van het klaslokaaltje en een eerste tijdelijke installatie van een kerstdorp (2016). Bijkomende displays werden ingericht zoals: “de schone kamer”, de slaapkamer (2017), de inventarisatie van de radiocollectie (2018) of nog de verfraaiing van de cafetaria en de installatie van elektrische verwarming (2019).Bijkomende displays zijn in ontwikkeling en het kerstdorp beleeft in 2021 zijn eerste lustrum.

Geschiedenis: Afbeelding

Naast deze zaal zijn vele voorwerpen per thema opgesteld: naaimachines, carbuurlantaarns, een keuken , een slaapkamer, een klaslokaaltje, een verzameling radio's enz. en in de laatste zaal een volledig ingericht cafeetje.
De collectie van het museum wordt stelselmatig uitgebreid met giften van personen en verenigingen : vlaggen van oud-strijders (2014), inrichting van het oud-cafeetje en toegang voor minder-mobielen met lift (2015), herinrichting van het klaslokaaltje en een eerste tijdelijke installatie van een kerstdorp (2016). Bijkomende displays werden ingericht zoals: “de schone kamer”, de slaapkamer (2017), de inventarisatie van de radiocollectie (2018) of nog de verfraaiing van de cafetaria en de installatie van elektrische verwarming (2019).Bijkomende displays zijn in ontwikkeling en het kerstdorp beleeft in 2021 zijn eerste lustrum.

Geschiedenis: Afbeelding

Heemmuseum kenteken

Tijdens de gouwdag van de Gouw Antwerpen, die op 20 maart 2010 te Hemiksem doorging, mocht onze kring, uit handen van de gouwvoorzitter Karel Van den Bossche, het "Heemmuseum-kenteken "in ontvangst nemen.
Bedoeld kenteken werd inmiddels aan de ingang van het museum aangebracht en wordt 3-jaarlijks hernieuwd.

kenteken 2023-2025-bister.jpg
Geschiedenis: Wie wij zijn
voorpagina2.jpg

Tijdschrift

Reeds in 1991, nauwelijks anderhalf jaar na de oprichting van de kring, verscheen het eerste nummer van het ledenblad "Heymissen". Dit blad kende slechts een kleine oplage, gezien het nog kleine aantal leden, en verscheen 3 maal in zijn eerste jaargang.

Vanaf de tweede jaargang werd de oplage stelselmatig opgevoerd en verscheen het   om de 3 maanden.


Het hoogtepunt van deze uitgaven was ongetwijfeld de uitgave van het fotoboek "Het Verenigingsleven te Hemiksem", dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de kring.


Vele interessante artikels zijn sindsdien verschenen, die meestal handelden over heemkunde, familiekunde, stambomen, de geschiedenis van de gemeente en de abdij en zoveel andere onderwerpen.


Het tijdschrift wordt reeds 20 jaar samengesteld en verzorgd door een redactieraad een redactieraad en gratis bedeeld aan alle leden.


De heemkring verzorgde ook reeds een twintigtal publicaties, zoals: de Parochieregisters (geboorten, huwelijken en overlijdens, Het Sondaegs Gebeth, Frontkranten Hemixem- Reeth, Hemiksem Kastelendorp, Onderwijs en Schoolgebouwen, de Landboeken I, II en III, Goederen van de Poort, Sint Bernardusabdij – historisch overzicht e.a. Een overzicht wordt gepubliceerd op onze web-site

Geschiedenis: Afbeelding
bottom of page